Świadectwo charakterystyki energetycznej – co warto wiedzieć? Część 1

świadectwo charakterystyki energetycznej cz.1

Dbanie o środowisko to nie tylko zachowania prozdrowotne, ale i profinansowe dla zwykłych ludzi. Chodzi tu o budowanie energooszczędnych budynków lub termomodernizację już postawionych. Aby zmniejszyć ryzyko oszustw z tym związanych, każdy dom musi mieć wystawione świadectwo charakterystyki energetycznej.

MUSISZ mieć przeprowadzoną charakterystykę energetyczną swojego domu

Obecnie, zgodnie zarówno z prawem budowlanym, jak i przepisami unijnymi, każdy budynek mieszkalny musi mieć wykonaną charakterystykę energetyczną. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nieruchomość ma być przeznaczona do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Czym jednak jest ta cała charakterystyka energetyczna? I o co w niej chodzi? Tak samo jak w przypadku Programu Czyste Powietrze o przyrodę i Twój portfel.

Chodzi tu bowiem o ilość energii, która zostanie w ciągu roku zużyta w związku z zamieszkaniem budynku. Bierze się pod uwagę ogrzewanie, wentylację i klimatyzację domu, a także ogrzewanie wody. Na podstawie tego wylicza się prawdopodobną wysokość rachunku za prąd za rok.

Charakterystyka energetyczna musi zostać sporządzona w formie świadectwa. Obowiązek jego posiadania spoczywa na właścicielu nieruchomości. W przypadku braku dokumentu to właśnie on otrzyma karę grzywny, która może wynosić nawet 10 000 zł.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jeden dokument – wiele nazw

Dokument ten może występować pod jedną z trzech nazw: świadectwo charakterystyki energetycznej, paszport energetyczny lub certyfikat energetyczny. W każdym z tych przypadków masz do czynienia z tym samym dokumentem.

Części składowe świadectwa charakterystyki energetycznej

Informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej można podzielić na trzy części:

  1. podstawowe informacje o budynku;
  2. charakterystyka energetyczna;
  3. zalecenia.

Podstawowe informacje o budynku

Podaje się tutaj takie dane jak:

  • właściciel budynku;
  • adres;
  • objętość budynku;
  • powierzchnia użytkowa;
  • rok budowy;
  • fotografia budynku.

Chodzi zatem o to, aby można było zidentyfikować obiekt.

Charakterystyka energetyczna

Bierze się tutaj pod uwagę nie tylko wspomniane objętość budynku oraz powierzchnię użytkową. Istotny jest również stan instalacji elektrycznej, jej izolacja oraz tzw. straty ciepła. Te ostatnie sprawdza się za pomocą badań termowizyjnych. Poza tym, aktualnie dąży się do tego, aby jak najbardziej zredukować owe straty. Dzięki temu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię do ogrzania budynku, a co za tym idzie, zmniejszą się też rachunki za prąd.

Kolejna kwestia to określenie, ile energii zostanie zużyte w ciągu roku. Informację tą podaje się w oparciu o trzy wskaźniki: Eu (energii użytkowej), Ek (energii końcowej) oraz Ep (energii pierwotnej). Dodatkowo, analizuje się, ile energii uda się pozyskać ze źródeł odnawialnych oraz jaką część zapotrzebowania na energię ona pokryje. W ten sposób, opierając się na ogólnym zapotrzebowaniu budynku na energię oraz możliwości jego częściowego zaspokojenia za pomocą źródeł odnawialnych, przewiduje się wysokość rachunków za prąd za cały rok.

Zalecenia

Zawarte w dokumencie zalecenia dotyczą termomodernizacji. Chodzi tu o propozycję zmian, które uczynią budynek bardziej energooszczędnym. Zmiany te mogą dotyczyć redukcji mostków termicznych (miejsc, w których dochodzi do strat ciepła) lub zwiększenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Zobacz część 2 tego artykułu.