Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);
 • mieszkalnych przeznaczonych nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późń. zm.) inwestor jest zobowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenie na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Skąd wynika obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków?

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dni 19 września 2000 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr. 191, poz 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszty związane z zapotrzebowaniem na energię.

Jak długo będzie ważne świadectwo charakterystyki energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat pod warunkiem nieprzeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej, zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

 

Kiedy zainteresować się świadectwem?

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaży) lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

Usługi / Oferta

OFERUJEMY NASZE USŁUGI

W CAŁYM KRAJU

Mapa polski
 • Warszawa
 • Kraków
 • Łódź
 • Wrocław
 • Poznań
 • Gdańsk
 • Szczecin
 • Bydgoszcz
 • Lublin
 • Katowice
 • Białystok
 • Gdynia
 • Częstochowa
 • Radom
 • Sosnowiec
 • Toruń
 • Kielce
 • Przemyśl
 • Rzeszów
 • Krosno

Zainteresowany naszymi usługami?

Firmy, które nam zaufały